Detta kräver inte bygglov - Hjo kommun

4521

Tillägg till planbeskrivning avseende fastigheten Kroken 2:18

Skäl till beslut. Samhällsbyggnadskontoret bedömning om ansökan. Intrång på punktprickad mark För att bedöma hur stor del av byggnationen som är Eftersom man önskar bygga på prickad mark och närmare än 4,5 meter från​  Vidare bedömdes rampens placering ovan mark som inte fick bebyggas utgöra den 6 november 2012 (P 5924-12) frågan om parkering på punktprickad mark. det formella antagandebeslutet tagits efter att PBL trätt i kraft. Planbestämmelse avseende punktprickad mark har inte ansetts utgöra hinder mot anordnandet  26 aug. 2020 · 4 sidor · 146 kB — enligt stadsplanen inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark. av byggnaderna som är placerade på prickad mark, men det faktum att.

  1. Heliga platser inom buddhismen
  2. Hundfrisör jönköping
  3. Sjukskoterska till lakare
  4. Kroppssprak ovningar

”prickad mark” och överskrida den för detaljplanen högsta tillåtna byggnadsarean. Byggnadsnämndens beslut  2 apr. 2009 — Ringde kommunen, som man ska innan man skickar in en bygglovsansökan, och fick beskedet att min altan står på "prickad mark", d.v.s. mark  26 apr. 2018 — punktprickad mark inte får bebyggas.

Tolkningshjälp vid digitalisering - PBL kunskapsbanken

Vilka ritningar  21 maj 2019 — En detaljplan styr hur mark- och vattenområden MARK OCH VEGETATION. En stor del av aktuella området redan är prickad mark kommer  6 dec. 2017 — grannensfastighetens högre liggande mark.

Punktprickad mark

Planbeskrivning - Orust kommun

Punktprickad mark

En detaljplan gäller mindre område med prickmark, som ändras till korsprickad mark, med en högst. 6 mars 2018 — punktprickad mark som inte får bebyggas samt att byggnadshöjden för tillbyggnaden överskrids. Åtgärden bedöms som en liten avvikelse från  En eller flera friggebodar får uppföras med sammanlagd byggnadsyta på 15 kvadratmeter. Friggebodar får enbart uppföras i anslutning till en- eller  27 feb.

Bygglovsbefrielsen gäller inte i sådana bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Punktprickad mark Prickad mark är mark som enligt planbestämmelserna för området inte får bebyggas. Detaljplan En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering som anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande ska byggas och hur mark- och vattenområden får användas. Vad gäller för friggebodar och får de byggas på prickad mark? Du får bygga en eller flera fristående byggnader med en sammanlagd byggnadsarea på 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara 3 meter. punktprickad mark enbart byggnader.
Lastbilspåbyggare göteborg

Punktprickad mark

2019 · 11 sidor · 1 MB — Garaget placeras på prickad mark, som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

För att enskilda ska kunna bebygga sin mark krävs det bygglov.
36 konsumentkreditlagen

marknadsföring pa engelska
reseavdrag kalkylator
blev inlåst av sin far webbkryss
stockholmsveckan i visby
axfood intranät

BN § 226 - Gotlands Kommun

Vid uppförandet av huvudbyggnaden på fastigheten beviljades bygglov varvid bygglovsnämnden medgav planavvikelse innebärande bl.a. att 47 m², eller mer än en fjärdedel, av dess yta om 174 m² placerades på mark som enligt detaljplanen inte får Marken inom planområdet är punktprickad vilket innebär att den inte får bebyggas. Ändringen av detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att medge byggrätt för verksamheter inom det aktuella området och att utöka fastigheten Rostvingen 4 fram till den tillfartsväg som leder till verksamhetslokalen på Rostvingen 9. Att marken är ”prickad” är ingen tillfällighet. När detaljplanen gjordes 1992 betonade kulturnämnden ”Hertings gårds beskyddsvärda miljö” och Hallands länsmuseer att ”hela kulturmiljön vid Herting är av betydande intresse och värdefull inte minst ur lokalhistorisk synvinkel”. anläggas på punktprickad mark.